fbpx
V? NIM

Gi?i Thi?u:

Thành l?p t? n?m 2001, H?c Vi?n Qu?n Ly Nanyang (NIM) cung c?p các ch??ng trình ?ào t?o phù h?p v?i nhu c?u th? tr??ng và d?n ??u trong khu v?c. T?i NIM, “Nu?i D??ng h?m nay cho ngày mai” v?i v?n hóa? l?y sinh viên làm trung tam. Chúng t?i t? hào cam k?t cung c?p các ch??ng trình gi?ng d?y, h?c t?p và nghiên c?u ch?t l??ng nh?m nang cao k? n?ng, ki?n th?c và n?ng l?c c?a sinh viên và các ??i tác c?a tr??ng,

Các Khoa c?a Tr??ng:

  • Khoa Du L?ch và Qu?n Ly Khách S?n
  • Khoa Qu?n Tr? Kinh Doanh
  • Khoa K? Thu?t
  • Khoa Giáo D?c M?m Non
  • Khoa Ngo?i Ng?

Tr??ng cung c?p các khóa h?c t? D? B? ??iH?c, Cao ??ng, Cao ??ng Nang Cao, ??i H?c và Th?c S?, và Sau ??i H?c.

H?c Vi?n Qu?n Ly Nanyang ??t Ch?ng Ch? Edutrust Provisional và ISO 9001 t? h?i ??ng giáo d?c t? th?c Singapore (CPF).? T?t c? các khóa h?c và gi?ng viên c?a chúng t?i ??u ???c ??ng ky v?i CPE. Các khóa h?c NIM cung c?p ???c nhi?u ??i H?c danh ti?ng c?ng nh?n.

国产精品香蕉在线观看,久久热精品视频,精品国产福利在线视频