fbpx
T?i Sao Ch?n H?c Vi?n Qu?n Ly Nanyang?

Ngoài ch??ng trình gi?ng d?y ch?t l??ng ???c cung c?p b?i các h?c gi? giàu kinh nghi?m và có trình ??; H?c vi?n Qu?n ly Nanyang (NIM) cung c?p cho sinh viên m?t m?i tr??ng h?c t?p thu?n l?i và tr?i nghi?m h?c t?p toàn di?n th?ng qua các ho?t ??ng và s? ki?n khác nhau. H?c sinh c?ng có c? h?i trau d?i k? n?ng l?nh ??o b?ng cách tham gia H?i ??ng sinh viên n?i h? ??i di?n cho h?i sinh viên c?a mình trong vi?c t? ch?c các ho?t ??ng và s? ki?n.

国产精品香蕉在线观看,久久热精品视频,精品国产福利在线视频