fbpx
Khoa Qu?n tr? kinh doanh

Kinh doanh là trái tim c?a m?i n?n kinh t?

S? ?a d?ng và s?ng ??ng c?a ngành kinh doanh th?i vào trái tim c?a n?n kinh t?. Và Khoa kinh doanh c?a H?c vi?n Qu?n ly Nanyang cung c?p s? ?a d?ng và sinh ??ng, làm phong phú thêm ki?n th?c và kinh nghi?m cho nh?ng sinh viên kinh doanh ??y tham v?ng:

? Các ch??ng trình h?c ch?t l??ng ???c cung c?p v?i s? liên k?t c?a các tr??ng ??i h?c ??i tác uy tín;

? M?i tr??ng ?a ch?ng t?c phong phú, n?i mà vi?c s? d?ng ti?ng Anh và ti?ng trung ph? th?ng th?ng tr? các cu?c g?p g? gi?a các cá nhan; và

? ??m chìm trong l?nh v?c kinh doanh ???c thúc ??y b?i m?t lo?t các chuyên gia trong ngành

Khoa qu?n tr? kinh doanh c?a H?c vi?n qu?n ly Nanyang là c?a ng? h?c thu?t c?a b?n cho các ch??ng trình kinh doanh phù h?p v?i th? tr??ng trong n?n kinh t? s?i ??ng c?a Singapore.

T?i sao nên h?c t?i Khoa kinh doanh c?a H?c vi?n Qu?n ly Nanyang?

Khoa qu?n tr? kinh doanh cung c?p cho sinh viên các l? trình giáo d?c r? ràng t? các ch??ng trình Ch?ng ch? ??n B?ng c?p ??i h?c và th?c s?. Ch?t l??ng các ch??ng trình c?a chúng t?i th??ng xuyên ???c ki?m tra b?i các tr??ng ??i tác liên k?t.

Sinh viên t?t nghi?p khoa kinh doanh c?a H?c vi?n Qu?n ly Nanyang có th? ti?p t?c các b?c h?c cao h?n ho?c ???c mi?n gi?m tín ch? t?i các tr??ng ??i h?c ??i tác c?a chúng t?i

Các khóa h?c

国产精品香蕉在线观看,久久热精品视频,精品国产福利在线视频