fbpx
Khoa K? Thu?t

Khoa k? thu?t t?p trung vào các cách ti?p c?n sáng t?o trong giáo d?c k? thu?t n?i sinh viên tham gia vào các d? án c? b?n và ?ng d?ng tiên ti?n v? c?ng ngh? th?ng tin k? thu?t, h? th?ng c? s? h? t?ng, m? hình hóa và tr?c quan hóa, qu?n ly ki?n th?c cho các h? th?ng h? tr? quy?t ??nh và các c?ng ngh? tiên ti?n khác. B?n ch?t liên ngành c?a k? thu?t khuy?n khích sinh viên b? sung các khóa h?c ti?p theo t?i H?c vi?n Qu?n ly Nanyang nh? Qu?n ly ?ng d?ng và Nghiên c?u Kinh doanh.

Sinh viên h?c t?i Khoa k? thu?t s? h?c các ph??ng pháp ?? xay d?ng các d? án trong c? l?nh v?c Xay d?ng và Thi?t k?, b?ng cách ki?m soát hi?u qu? chi phí và th?i gian d? án, ??ng th?i ?áp ?ng các tiêu chí an toàn, ch?t l??ng, m?i tr??ng và các tiêu chí khác. Nh?ng ph??ng pháp ???c d?y t?o ra cho sinh viên t?t nghi?p nh?ng c? h?i ?? h? tr? phát tri?n nh?ng cái m?i.

 

T?i sao nên h?c t?i Khoa k? thu?t c?a H?c vi?n Qu?n ly Nanyang?

Khoa k? thu?t cung c?p s? ?a d?ng và sinh ??ng v? ki?n th?c, k? n?ng và kinh nghi?m h?c t?p cho sinh viên v?:

? áp d?ng bí quy?t k? thu?t c?a h? trong ngành k? thu?t.
? M?t x? h?i phong phú và ?a ch?ng t?c, n?i sinh viên t?ng c??ng các cu?c g?p g? gi?a các cá nhan
? ??m chìm trong m?t l?nh v?c c?ng nghi?p ???c thúc ??y b?i m?t lo?t các chuyên gia.

 

Các khóa h?c

国产精品香蕉在线观看,久久热精品视频,精品国产福利在线视频