fbpx
Khoa Ng?n Ng?

Ng?n ng? TI?NG ANH là oxy!

? Kh?ng có nó, các chuyên gia s? kh? héo trong m?t th? gi?i ch? y?u th?c hi?n các giao d?ch c?ng nghi?p và giao ti?p gi?a các cá nhan b?ng ti?ng Anh.

? ?áng k? h?n, vi?c hi?u và s? d?ng ti?ng Anh ??c bi?t quan tr?ng ??i v?i c?ng dan c?a các qu?c gia ?ang ngày càng tham gia nhi?u h?n vào n?n kinh t? toàn c?u.

? H?c sinh h?c t?p t?i Singapore ???c tr?i nghi?m vi?c s? d?ng ti?ng Anh trong m?t n?n kinh t? c?ng nghi?p và x? h?i ?a ch?ng t?c.

T?i khoa ng?n ng? c?a Nanyang, chúng t?i hi?u vai trò chi?n l??c c?a ti?ng Anh, s? ti?p t?c duy trì và phát tri?n nó. Nh? v?y, ch??ng trình ti?ng Anh c?a chúng t?i ???c thi?t k? m?t cách có h? th?ng v?i các m?c ?? thành th?o khác nhau.

? Khoa ng?n ng? c?a Nanyang là cái n?i giúp ng??i m?i b?t ??u làm quen ti?ng Anh v?i 4 k? n?ng chính:

? Nghe

? ??c

? Nói

? Vi?t

 

T?i sao nên h?c t?i khoa ng?n ng? c?a Nanyang?

Khoa Ng?n ng? c?a chúng t?i có ??i ng? gi?ng viên ???c ?ào t?o bài b?n, có kinh nghi?m và kiên nh?n, nh?ng ng??i:

? V?ch ra cho sinh viên nh?ng cách ti?p c?n vi?c h?c ti?ng Anh theo cách có h? th?ng và v?i t?c ?? h?c t?p tho?i mái;

? H??ng d?n sinh viên v? ng? pháp, cú pháp và t? v?ng c?a ti?ng Anh;

? Trang b? cho sinh viên kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh ?? th? hi?n b?n than trong nh?ng ng? c?nh nói và vi?t; và

? Nang cao trình ?? ti?ng Anh c?a sinh viên ?? giúp h? hoàn thành các bài t?p vi?t, nh? báo cáo và bài lu?n, trong l?nh v?c nghiên c?u ?? ch?n.

 

Các khoá h?c dài h?n/ Các khoá h?c ng?n h?n

国产精品香蕉在线观看,久久热精品视频,精品国产福利在线视频