fbpx
Khoa Du L?ch Và Qu?n Ly Khách S?n

Du l?ch ?? tr? thành m?t l?nh v?c ngày càng quan tr?ng, có tác ??ng l?n ??i v?i v?i s? phát tri?n c?a ??t n??c. S? h?p d?n c?a m?t ?i?m ??n và hi?u qu? c?a ngành d?ch v? là nh?ng m?i nh? thu hút du khách du l?ch ??n v?i m?t qu?c gia. ??i v?i nhi?u khu v?c và qu?c gia bao g?m Singapore, nó ?ang tr? thành m?t trong nh?ng ngu?n t?o thu nh?p và t?o vi?c làm quan tr?ng nh?t c?a ??t n??c.

Các ch??ng trình c?a chúng t?i ???c thi?t k? nh?m trang b? cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t sau s?c kh?ng ch? v? ly thuy?t và khái ni?m, mà quan tr?ng nh?t là các k? n?ng c?n thi?t ?? v?n hành hi?u qu? và thành c?ng trong ngành c?ng nghi?p n?ng ??ng này. Theo h?c các ch??ng trình v? Du l?ch và Khách s?n t?i Nanyang, các sinh viên c?ng s? nh?n ???c r?t nhi?u l?i ích, bao g?m:

  • Ch??ng trình h?c ch?t l??ng và liên quan m?t thi?t ??n ngành ???c cung c?p cùng v?i các vi?n liên k?t có uy tín;
  • T??ng tác trong m?t c?ng ??ng ?a ch?ng t?c n?ng ??ng, n?i ti?ng Anh ???c s? d?ng r?ng r?i; và
  • Tr?i nghi?m tr?c ti?p t?i Singapore, n?i h?i t? c?a s? chuyên nghi?p trong ngành d?ch v?, ???c ví nh? là m?t trung tam dành cho khách kinh doanh và gi?i trí.

T?i sao nên h?c Du l?ch khác s?n t?i H?c vi?n qu?n ly Nanyang?

T?i khoa du l?ch và khách s?n c?a H?c Vi?n Qu?n ly Nanyang (SOTH), chúng t?i cung c?p các ch??ng trình ?ào t?o v? Du l?ch và Khách s?n ch?t l??ng cao có liên quan m?t thi?t ??n th? tr??ng, t? ch??ng trình cao ??ng, cao ??ng nang cao, c? nhan và v?n b?ng sau ??i h?c v? Qu?n ly Du l?ch và Khách s?n ???c liên k?t v?i các tr??ng ??i h?c danh ti?ng t?i Anh và úc. ??i ng? c?a khoa SOTH tin vào vi?c cung c?p cho sinh viên c?a chúng t?i m?t ch??ng trình c?c k? can b?ng. Trong su?t qu?ng th?i gian h?c cùng chúng t?i, sinh viên h?c t?p ch?m ch?, ch?i h?t mình b?ng cách tham gia vào t?t c? các s? ki?n và ho?t ??ng c?a tr??ng. Sinh viên ???c tham gia vào m?t m?i tr??ng h?c t?p h?p d?n và phong phú, và quan tr?ng nh?t là ???c h? tr? t?t b?i ??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m trong ngành.

Sau khi hoàn thành ch??ng trình n?m 1 và n?m 2, sinh viên c?a chúng t?i s? có c? h?i th?c t?p 6 tháng t?i m?t t? ch?c khách s?n n?i ti?ng (t? 4- 6 sao). Khóa h?c c?a chúng t?i t?p trung vào ngành, liên quan ch?t ch? ??n th? tr??ng và ???c gi?ng d?y b?i các thành viên trong ngành.

Các khóa h?c

国产精品香蕉在线观看,久久热精品视频,精品国产福利在线视频