fbpx
Cau h?i th??ng g?p và các ???ng link h?u ích

H?c vi?n Qu?n ly Nanyang là m?t t? ch?c Giáo d?c T? nhan (PEI) ?? ??ng ky v?i T? ch?c Giáo d?c T? nhan (CPE), ???c ch?ng nh?n Edutrust Provisional và cung c?p nhi?u khóa h?c t? ch?ng ch? cho ??n c?p ?? th?c s?.

?y ban giáo d?c t? nhan

?y ban Giáo d?c T? nhan (CPE) ?? ???c H?i ??ng SkillFuture Singapore (SSG) ch? ??nh vào tháng 10 n?m 2016 ?? th?c hi?n các ch?c n?ng và quy?n h?n c?a mình liên quan ??n giáo d?c t? nhan theo ??o lu?t Giáo d?c T? nhan. CPE ???c h? tr? b?i m?t ??i ng? nhan viên t?n tam t? SSG ?? ?i?u ch?nh ngành, cung c?p d?ch v? sinh viên, giáo d?c ng??i tiêu dùng và t?o ?i?u ki?n cho các n? l?c phát tri?n n?ng l?c ?? nang cao các tiêu chu?n trong ngành giáo d?c t? nhan ??a ph??ng.

Khung ??ng ky nang cao

Theo ??o lu?t Giáo d?c T? nhan Singapore, Khung ??ng ky Nang cao (ERF) nêu ra các yêu c?u ??ng ky b?t bu?c và ngh?a v? l?p pháp c?a các t? ch?c giáo d?c t? nhan ho?t ??ng t?i Singapore. NIM ???c ??ng ky theo ERF.

Ch??ng trình ch?ng nh?n EduTrust

Ch??ng trình ch?ng nh?n EduTrust (EduTrust) là m?t ch??ng trình ??m b?o ch?t l??ng do CPE qu?n ly cho các tr??ng t? th?c t?i Singapore. Nó nh?m m?c ?ích phan bi?t các tr??ng t? có kh? n?ng duy trì m?t tiêu chu?n ch?t l??ng cao trong vi?c cung c?p d?ch v? giáo d?c nói chung và c?i ti?n liên t?c ?? mang ??n k?t qu? h?c t?p tích c?c.

NIM ?? ??t ???c ch?ng nh?n Edutrust Provisional.

CPE c?ng b? th?ng tin v? Ch??ng trình ch?ng nh?n Edutrust và Ch??ng trình b?o hi?m h?c phí. Th?ng tin tìm th?y trên trang web c?a CPE s? tr? l?i các cau h?i v?:

 • Edutrust là gì?
 • Nh?ng l?i ích c?a vi?c h?c t?p t?i m?t h?c vi?n ???c ch?ng nh?n Edutrust là gì?
 • C?n chú y ?i?u gì trong h?p ??ng sinh viên?
 • Ch??ng trình hi?m h?c phí là gì?

?? bi?t thêm th?ng tin v? CPE, ERF, Ch??ng trình ch?ng nh?n Edutrust, Ch??ng trình b?o v? phí, h?y truy c?p www.ssg-wsg.gov.sg.

 

Các liên k?t h?u ích

 1. ?y ban giáo d?c t? nhan
 2. C? quan qu?n ly xu?t nh?p c?nh
 3. B? giáo d?c
 4. ??i s? quán t?i Singapore
 5. ??i tác h?c thu?t c?a NIM – ??i h?c West of Scotland
 6. ??i tác h?c thu?t c?a NIM – ??i h?c York St John
 7. Quy ??nh giáo d?c t? nhan, kho?n 28
国产精品香蕉在线观看,久久热精品视频,精品国产福利在线视频